Avís Legal

En compliment dels apartats 1 i 2 de l'article 10 de la llei 34/2002 d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) posem a la seva disposició la següent informació: La pagina Web www.fundaciofcf.cat és titularitat de:

La FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL (d'ara endavant, l'"FCF"), amb CIF Q5855022I, amb domicili en C/ Sicília 93-97 1er pis, inscrita en el Registre d'Entitats esportives per resolució de data 15 de Novembre de 1984 amb el número 03981, figurant registrada en la Secció Tercera amb el número 44 de Federacions Esportives. TELÈFON 93 265 24 77: FAX: CORREU ELECTRÒNIC: info@fcf.cat

La utilització d'aquesta pàgina web així com les dels subdominis i/o directoris (d'ara endavant conjuntament denominats el "Lloc") queda sotmesa tant a les presents Condicions Generals d'Ús, com a les condicions particulars pròpies (d'ara endavant, les "Condicions Particulars") que, segons els casos, puguin regir la utilització de determinats serveis oferts en la mateixa. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'Usuari també haurà de llegir atentament tant aquest Avís Legal com, si escau, les corresponents Condicions Particulars. Així mateix, la utilització del Lloc es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions, que posats en coneixement de l'Usuari per FCF substitueixin, completin i/o modifiqui les presents Condicions Generals d'Ús. Pel mer ús del Lloc o de qualsevol dels llocs inclosos a la pàgina web l'Usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents Condicions Generals d'Ús.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Lloc, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

L'FCF es reserva el dret a realitzar canvis en el Lloc sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Lloc o del seu disseny. Els continguts i serveis del Lloc s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el Lloc. Així mateix, les condicions i termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que revisi aquests termes quan visiti de nou el Lloc.

L'accés a algunes de les seccions o apartats d'aquesta pàgina web li pot redireccionar a altres pàgines de l'FCF, en les quals trobarà així mateix les corresponents Condicions Generals d'Ús i Política de Privadesa, totes elles en línia amb les contingudes a la present pàgina.

CONDICIÓ D'USUARI01

La utilització del Lloc atribueix la condició d'Usuari del Lloc (d'ara endavant, el "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses tant en el present Avís Legal com en la Política de Privadesa.

RESPONSABILITATS DE L'USUARI02

L'Usuari es compromet a utilitzar els Serveis del Lloc d'acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte. Sense perjudici del que s'exposa a continuació, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Lloc per a la prestació de serveis, la realització d'activitats publicitàries o d'explotació comercial.

VERACITAT DE LES DADES PROPORCIONADES PER L'USUARI03

Tota la informació que faciliti l'Usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per al registre i accés a determinats serveis. Serà així mateix responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a l'FCF permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l'Usuari. En tot caso l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l'FCF o a tercers per la informació que faciliti.

Tot aquell que enviï comunicacions a aquest lloc web o als seus propietaris serà responsable del contingut d'aquestes, també pel que fa a la seva veracitat i precisió, no fent-se, per tant, responsable l'FCF de la informació i continguts introduïts per tercers. No obstant això i en compliment del que es disposa en l'art. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'FCF es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata al propietari del lloc web mitjançant un correu electrònic enviat a info@fcf.cat

ÚS DELS CONTINGUTS DEL LLOC04

L'Usuari s'obliga a no utilitzar el Lloc ni els serveis oferts en o a través del mateix per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic, lesives dels drets i interessos de tercers o que de qualsevol altra forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del Lloc.

L'Usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació de l'FCF, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts del Lloc i/o violi en qualsevol forma els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable enfront de l'FCF de la seva actuació. Als efectes aquí previstos s'entendrà per continguts, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font en particular, l'Usuari es compromet a abstenir-se de:

a) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

b) Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el ¨copyright¨ i altres dades identificatives de la reserva de drets de l'FCF o dels seus titulars.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL05

A l'efecte del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'FCF informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes a través dels formularis del Lloc web per i per a l'FCF, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d'informació i la gestió de la prestació del servei de part de l'FCF feia l'Usuari, manteniment i millora del Lloc web, la realització d'accions comercials i promocionals i enquestes d'opinió, així com per permetre una navegació personalitzada pel Lloc web.

L'Usuari accepta expressament la inclusió de les dades recaptades durant la navegació pel Lloc web, o proporcionats mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit a l'apartat primer. Durant el procés de recollida de dades, l'Usuari serà informat, ja sigui mitjançant un enllaç ja sigui mitjançant en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida de tals dades.

L'Usuari podrà exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma prevista a l'apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans assenyalats. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: C/ Sicília 93-97 1 er pis 08013 Barcelona, o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@fcf.com, on s'indicarà el nom i cognoms, usuari i email amb el qual es va donar d'alta, adjuntant en tots dos casos fotocopia del DNI de l'Usuari.

L'FCF informa que per a l'accés per part de l'usuari a alguna part dels Continguts o serveis, pot ser necessària el previ emplenament de formularis d'alta, o similar, en els quals se li sol·liciti a l'usuari la introducció de dades de caràcter personal. Així mateix, és possible que l'FCF, amb l'ànim de millorar els seus serveis, activi programes "cookies" (veure apartat política de cookies) mitjançant els quals s'obtinguin dades de l'usuari.

L'FCF es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establiment en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovant pel Reial decret 994/1999, d'11 de juliol.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL06

Tant el disseny del Lloc i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a l'FCF o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges, logos i melodies, etc. continguts en el servidor de l'FCF. A cap moment podrà entendre's que l'ús o accés al Lloc i/o als serveis oferts en el mateix atribueixen a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui expressa autorització de l'FCF. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest Lloc atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús professional del mateix, sempre que els citats continguts romanguin íntegres.

L'FCF declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, vam pregar es posi en contacte amb l'FCF en la següent adreça d'e-mail info@fcf.cat

FRAMES07

L'FCF prohibeix expressament la realització de ¨framings¨ o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Lloc.

PRIVADESA08

L'FCF compleix amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i amb qualsevol altra normativa vigent en la matèria, i manté una Política de Privadesa sobre les dades personals, en la qual es descriu, principalment, l'ús que l'FCF fa de les dades de caràcter personal, s'informa a l'Usuari detalladament de les circumstàncies essencials d'aquest ús i de les mesures de seguretat que s'apliquen a les seves dades de caràcter personal per evitar que tercers no autoritzats puguin accedir a ells.

L'FCF podrà utilitzar ¨cookies¨. Les ¨cookies¨ són fitxers de text que els ordinadors manen al seu disc dur per facilitar al seu ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les ¨cookies¨ de l'FCF és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Les ¨cookies¨ no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on es troba. Si malgrat això, no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una ¨cookie¨, sol·licitem configuri el navegador del seu ordinador per no rebre-les. No obstant això, li fem notar que, en tot cas, la qualitat de funcionament de la pàgina web pot disminuir.

RESPONSABILITATS DE L'FCF09

L'FCF ha creat el Lloc www.fundaciofcf.cat per a la difusió de la seva activitat i per facilitar l'accés als seus serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant l'accés al Lloc i l'ús correcte de la informació continguda en el mateix són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable l'FCF per l'ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l'Usuari, ni del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan del Lloc i dels serveis. Així mateix, l'FCF tampoc serà responsable dels perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un Usuari a qualsevol classe de comunicació realitzada a través del Lloc.

Utilització dels continguts

L'FCF facilita tots els continguts del seu Lloc de bona fe i realitzarà els seus millors esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, l'FCF no pot assumir responsabilitat alguna respecte a l'ús o accés que realitzin els Usuaris fos de l'àmbit al que es dirigeix el Lloc, la responsabilitat final del qual recaurà sobre l'Usuari.

L'Usuari accepta i assumeix que el contingut audiovisual mostrat en el Lloc web de l'FCF té caràcter merament il·lustratiu i en cap cas pot ser considerat com una instrucció tècnica, manual d'ús, prescripció professional, consell professional o recomanació experta.

Virus

L'FCF es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l'Usuari l'absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars en el seu Lloc. No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, no pot assegurar totalment l'absència d'aquests elements nocius. En conseqüència, l'FCF no serà responsable dels danys que els mateixos poguessin produir a l'Usuari.

Fallades tecnològiques

L'FCF ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu Lloc i realitzarà els seus millors esforços perquè el mateix no sofreixi interrupcions, però no pot garantir l'absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del Lloc i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l'accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a l'FCF.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ10

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Lloc, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Lloc o de l'ús dels serveis que en ell es puguin oferir, l'FCF i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol.

LINKS11

L'FCF li facilita l'accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, algunes d'aquestes pàgines no pertanyen a l'FCF ni es fa una revisió dels seus continguts, per la qual cosa a cap moment es podrà considerar a l'FCF com a responsable de les mateixes, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús de la mateixa.

No es permetrà l'enllaç de cap pàgina web o d'una adreça de correu electrònic al Lloc, salvo amb l'autorització expressa per escrit de l'FCF. Addicionalment, aquests enllaços hauran de respectar les següents condicions: (a) únicament podran realitzar-se enllaços amb la Home Page o pàgina principal d'aquesta web; (b) l'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de l'FCF de la pàgina que realitza l'enllaç tret que així es derivi de la corresponent relació contractual entre les parts i s'indiqui expressament.

A qualsevol moment, l'FCF podrà retirar l'autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d'al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l'autorització per part de l'FCF.

Política de Cookies

Aquest lloc web, igual que molts uns altres, utilitza cookies amb la finalitat de facilitar, millorar i personalitzar la navegació als usuaris. Les cookies són petits arxius de text que el servidor d'un lloc web emmagatzema en el navegador de l'usuari (explorer, safari, firefox, chrome...). així, quan l'usuari torna a visitar el lloc web es llegeixen les cookies per identificar a dita usuària i establir les seves preferències de navegació.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies:

• cookies per facilitar la navegació dels usuaris.

• cookies de sessió per seguir la sessió a les pàgines que requereixen registre. aquestes cookies són necessàries per accedir als serveis o continguts restringits als usuaris que naveguen com a usuaris registrats. Si no ha seleccionat recordar la meva contrasenya aquestes cookies s'eliminen quan tanca el navegador o apaga l'equip

• cookies de mesuradors i analítica web (at internet). Aquestes cookies s'utilitzen per analitzar les visites realitzades i temps de navegació pel lloc web. La informació recollida d'aquestes cookies és transmesa i arxivada directament en els servidors dels prestadors del servei (at internet)

• cookies de publicitat. Aquestes cookies serveixen per saber si Usuari ha vist un anunci i quant temps fa que no ho ha vist. Això permet a l'FCF mostrar-li la publicitat més adequada a cada moment.

Altres cookies de tercers:

Tercers poden emmagatzemar en el seu navegador mentre navega pel Lloc per exemple, quan utilitza el botó de compartir continguts del Lloc en alguna xarxa social. les FCFs que generen aquestes cookies tenen les seves pròpies polítiques de privadesa.

Com desactivar les cookies? pots configurar el teu navegador perquè totes aquestes cookies s'esborrin automàticament una vegada que es tanqui el navegador, equip o dispositiu.

chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

firefox: http://support.mozilla.org/en-us/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-us&redirectslug=cookies

internet explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

safari web: http://support.apple.com/kb/ph5042

safari ios: http://support.apple.com/kb/ht1677

Pots contactar amb el titular d'aquest lloc web sobre les cookies en l'adreça info@fcf.cat

Ús de "cookies" per Google

Analytics

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. ("Google"), una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units d'Amèrica i que, segons determina Google, es regeix per les condicions generals de Google accessibles a http://www.google.com/analytics/tos.html i la política de privadesa de Google accessible en http://www.google.com/privacy_ads.html#toc-faq.

En particular, segons informa Google:

(i) "Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text situats en el seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l'hi requereixi la legislació, o quan dites terceres processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del que disposi Google. Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu Vostè saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilidad d'aquest website. En utilitzar aquest website Vostè consent el tractament d'informació sobre Vostè per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades." (http://www.google.com/analytics/tos.html)

(ii) A la pàgina de Google també indica el següent (traduït a l'espanyol):

Google Analytics és l'eina d'anàlisi web gratuïta de Google que ajuda als propietaris dels llocs web a comprendre com interactuen els visitants amb el seu lloc web. Google Analytics recopila informació de forma anònima i, igual que si es rastregessin petjades en la sorra, informa sobre les tendències del lloc web, sense identificar als visitants individuals. Google Analytics utilitza la seva pròpia cookie per seguir les interaccions dels visitants. La cookie s'utilitza per guardar informació, com l'hora a la qual es va produir la visita actual, si el visitant havia estat anteriorment en el lloc o el lloc del que prové. Els clients de Google Analytics poden accedir a una varietat d'informes sobre la manera en el qual els visitants interactuen amb els seus llocs web, de manera que puguin millorar-los i fer-los més localitzables. S'utilitza una cookie diferent per a cada lloc web i no es realitza un seguiment dels visitants entre diversos llocs. Google Analytics requereix que tots els llocs web actualitzin la seva política de privadesa per incloure un avís que informi plenament sobre la utilització de Google Analytics. Per deshabilitar aquest tipus de cookie, alguns navegadors li indicaran quan s'està enviant una cookie i li permetran rebutjar-les cas per cas. Addicionalment a rebutjar cookies, també pot instal·lar-se l'eina Google Analytics *Opt-out *Add-*on en el seu navegador, que impedeix a Google Analytics la recopilació d'informació sobre les seves visites a llocs web. (Informi's sobre l'eina Google Analytics Opt-out Add-on i una altra informació sobre privadesa de Google Analytics http://www.google.com/privacy_ads.html#toc-faq)"

L'FCF informa als seus usuaris que (i) la captació de la informació sobre l'ús d'aquest lloc web pels nostres usuaris a través de Google Analytics només la fa Google en el seu propi nom (i no ho fa ni en nom ni per compte de l'FCF , no tenint l'FCF. accés a cap moment a tal informació (sinó tan sols a informació agregada que li facilita posteriorment Google i que no està associada a cap adreça IP); (ii) Google (i no l'FCF és qui determina la finalitat del tractament i ús de la informació captada per Google Analytics a tot moment, així com el funcionament i durada de les cookies; (iii) conforme a la informació proporcionada per Google, l'usuari pot evitar la captació d'aquesta informació, rebutjant la instal·lació de cookies configurant el seu navegador per a això (a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en trobarà més informació sobre com rebutjar la instal·lació de cookies de Google Analytics); i (iv) han de saber que únicament els països de la Unió Europea comparteixen -com a regla general- estàndards similars en matèria de cookies i protecció de dades de caràcter personal.

DURADA I TERMINACIÓ12

La prestació del servei del Lloc i els altres serveis oferts en el mateix té, en principi, una durada indefinida. L'FCF podrà, no obstant això, donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Lloc i/o de qualsevol dels serveis a qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat sobre aquest tema en les corresponents Condicions Particulars. A aquest efecte, l'FCF comunicarà aquesta circumstància en la pantalla d'accés al servei amb un preavís de quinze dies.

L'FCF es reserva, així mateix, el dret de modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i condicions del Lloc, així com els serveis del mateix i les condicions requerides per a la seva utilització.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.